Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920103

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
VIII SA/Wa 70/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sędziowie WSA: Iwona Szymanowicz-Nowak, Renata Nawrot (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej za rok 2009 postanawia: zwiesić postępowanie sądowe na podstawie art. 126 p.p.s.a.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

W sprawie niniejszej na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. pełnomocnik skarżącej R. M. - aplikant adwokacki P. S. z upoważnienia adwokata R. G. oraz pełnomocnik organu - radca prawny B. M. złożyli wnioski o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron.

W tej sytuacji zważywszy, że strony postępowania zgodnie wniosły o jego zawieszenie Sąd na podstawie art. 126 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.