Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2009 r.
VIII SA/Wa 678/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T.D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu ze skargi T.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został skarżącej doręczony w dniu (...) kwietnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy, k-63). W dniu (...) kwietnia 2009 r. (data nadania) skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Postanowieniem z dnia 13 maja 2009 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie dla skarżącej adwokata. Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu (...) marca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy, k-91). Następnie pismem z dnia 22 maja 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała Sąd o wyznaczeniu dla skarżącej pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata Jadwigi Gajewskiej. W dniu 28 maja 2009 r. T.D. udzieliła pełnomocnictwa wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi. W dniu (...) czerwca 2009 r. (data złożenia skargi w biurze podawczym) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna pełnomocnika skarżącej od wyroku Sądu z dnia 26 marca stycznia 2009 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej pełnomocnik skarżącej wskazała, iż wyznaczenie adwokata z urzędu nastąpiło dopiero w dniu 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do art. 175 § 1 powołanej ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Zgodnie z art. 86 § 1 tej ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Stosownie do treści art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności, wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4). Z powyższego przepisu wynika, iż jednym z warunków dopuszczalności rozpoznania przez sąd wniosku o przywrócenie terminu, jest złożenie go w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie upłynął w dniu (...) maja 2009 r., a zatem wniesienie do Sądu skargi kasacyjnej w dniu (...) czerwca nastąpiło z uchybieniem terminu. Uznając najkorzystniejszy dla skarżącej sposób oceny wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i przyjmując za dzień ustania przyczyny uchybienia dzień zapoznania się pełnomocnika z aktami sprawy tj. (...) czerwca 2009 r. należy przyjąć, że termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu (...) czerwca 2009 r.

W związku z powyższym Sąd uznał, że spełnione zostały przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i w konsekwencji na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.