Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2008 r.
VIII SA/Wa 672/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.m. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2008 r. sygn. akt VIII SA/Wa 474/08 postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi k.m. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na cofnięcie skargi przez skarżącego. Postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 listopada 2008 r.

W dniu 17 listopada 2008 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga k.m. o wznowienie postępowania, zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2008 r. sygn. akt VIII SA/Wa 474/08.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę, gdy z innych przyczyn jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Na podstawie art. 270 p.p.s.a. można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Skarga k.m. wpłynęła do tutejszego Sądu w dniu 17 listopada 2008 r. Do chwili obecnej przedmiotowe postanowienie nie jest prawomocne.

Wobec powyższego wniesiona skarga jest niedopuszczalna.

Z tych też względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 270 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.