Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 650/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku k.r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi k.r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2008 r., nr (...) w przedmiocie określenia opłaty targowej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2008 r. k.r. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie określenia wysokości opłaty targowej.

W uzasadnieniu wniosku podała, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z bezrobotnym mężem i bezrobotnym synem. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura skarżącej w wysokości (...) zł netto (załączona decyzja o waloryzacji emerytury), mąż skarżącej nie posiada prawa do zasiłku (załączone zaświadczenie z Urzędu Pracy), natomiast syn otrzymuje zasiłek w najniższym wymiarze (...) zł (w załączeniu historia bezrobotnego). Do wniosku skarżąca załączyła wykaz opłat ponoszonych za mieszkanie - (...) zł, fakturę za energię - (...) zł oraz dowód opłaty składki ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - (...) zł. Przedłożyła także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w 2007 r. - (...) zł dodatkowo oświadczyła, że nie posiada żadnych rachunków bankowych ani lokat, zaś dochód z działalności gospodarczej jest "śladowy". Jako jedyny majątek wymieniła mieszkanie komunalne o powierzchni (...)m-.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że w myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącej uznać należy, że wniosek zasługuje na uwzględnienie. Skarżąca uzyskuje wprawdzie stały dochód z tytułu emerytury jednakże jest on niewielki w przeliczeniu na każdego członka trzyosobowej rodziny, biorąc pod uwagę wysokość kosztów bieżącego utrzymania. Zauważyć jednocześnie należy, że skarżąca wniosła 21 skarg do sądu administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości opłaty targowej i chociaż wpis w każdej z tych spraw stanowi kwotę 100 zł i byłby w zasięgu możliwości finansowych skarżącej to uiszczenie wpisów we wszystkich sprawach jest poza tym zasięgiem. Istotne znaczenie dla oceny wniosku ma również okoliczność, że mąż skarżącej jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, natomiast syn otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych w najniższym jego wymiarze.

Biorąc zatem pod uwagę, że łączny dochód rodziny skarżącej wynosi ok. (...) zł, zaś bieżące wydatki kształtują się według oświadczenia na poziomie (...) zł, nie licząc kosztów wyżywienia uznano, że skarżąca nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.

Zarządzenie:

Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć skarżącej - K. Rylskiej pouczając o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu: