VIII SA/Wa 638/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2564171

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2018 r. VIII SA/Wa 638/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2018 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2012 r. postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "uppsa") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z 13 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej także jako "Sąd"), wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 6 września 2018 r., wezwał adwokata T. P. jako pełnomocnika M. S. (dalej: "skarżąca") do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej 18 września 2018 r. (zob.k. 27 akt sądowych). Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem z dniem 25 września 2018 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 220 § 3 uppsa, Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, czyli odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.