Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 583666

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2009 r.
VIII SA/Wa 623/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski (spr.), Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) października 2008 r. znak (...) Minister Środowiska działając na podstawie art. 134 ustawy z dn.14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz. 1071 ze zm., dalej określana jako "k.p.a."/, po rozpoznaniu odwołania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy S. od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 2008 r. znak (...) w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr (...) do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od końca projektowanej obwodnicy R. do granicy woj. (...) - stwierdził niedopuszczalność odwołania.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia organ wskazał, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy S. nie spełniło warunków wynikających z art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, tj. nie zgłosiło chęci uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz nie złożyło uwag i wniosków w terminie 21 dni.

Powyższe postanowienie, jako ostateczne w administracyjnym toku postępowania, stało się przedmiotem skargi, jaką wspomniane Stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W treści skargi zaskarżonemu postanowieniu Stowarzyszenie zarzuciło:

1)

naruszenie art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo o Ochronie Środowiska poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie,

2)

naruszenie przepisów postępowania, w szczególności art. 7, art. 8 art. 77 k.p.a. poprzez brak obiektywnego i wyczerpującego ustalenia powołanego w uzasadnieniu terminu 21 dniowego dla składania uwag i wniosków oraz naruszenie zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa.

W uzasadnieniu skargi, podtrzymując podniesione zarzuty, skarżące Stowarzyszenie podniosło, że z zapisów ustawy prawo o ochronie środowiska nie wynika w jakiej formie chęć udziału w toczącym się postępowaniu ma wyrazić organizacja ekologiczna. W ocenie skarżącego Stowarzyszenia w niniejszej sprawie chęć udziału Stowarzyszenia w toczącym się postępowaniu wyrażona została w czynnościach potwierdzonych dokumentami w toczącym się postępowaniu. W szczególności stowarzyszenie zostało zawiadomione o terminie rozprawy administracyjnej w niniejszym postępowaniu, jego przedstawiciel brał w niej udział i przedstawił wnioski, które zostały załączone do protokołu rozprawy. W tej sytuacji należy uznać, że z mocy art. 90kpa, Stowarzyszenie stało się stroną postępowania, co potwierdziły dalsze czynności tj. otrzymanie odpisów z protokołu rozprawy, doręczenie przez stowarzyszenie dokumentacji potwierdzającej złożone stanowisko na rozprawie, i nie wydanie przez Wojewodę (...) żadnego orzeczenia procesowego o odmowie udziału stowarzyszenia jako strony postępowania.

W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, powołując się na art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. Nr.199 poz. 1227 ze zm.) wskazał, że wszedł w dotychczasowe kompetencje Ministra Ochrony Środowiska, natomiast do sprawy zastosowano, zgodnie z przepisami przejściowymi ww.ym. ustawy, przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska.

Powołując się na ustalenia z przebiegu postępowania, wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu Ministra Ochrony Środowiska.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego artykułu, kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że Sąd rozpoznając skargę ocenia czy zaskarżona decyzja lub inny akt organu administracji publicznej nie narusza przepisów prawa materialnego bądź przepisów postępowania.

Kontrolowane zgodnie ze wskazanymi wyżej kryteriami sądowej kontroli działalności administracji publicznej, zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

W rozpoznawanej sprawie istota rozstrzygnięcia sprowadza się do właściwego zastosowania art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr.129 poz. 902 ze zm., dalej określanej jako " u.p.ś"). Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 cyt. ustawy u.p.ś-organizacje ekologiczne, które uzasadniając to miejscem swojego działania zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa i które złożyły uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach strony. Z treści tego przepisu wynika, że jeśli spełnione zostaną przesłanki wymienione w tym przepisie, to przystąpienie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu następuje bez konieczności wydawania przez organ administracji stosownego postanowienia o dopuszczeniu takiej organizacji do udziału w postępowaniu.

Skarżące Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy S. spełnia wymogi by zostać uznane za organizację ekologiczną. Ze statutu Stowarzyszenia wynika, że celem jego działania jest m.in. ochrona środowiska.

Skarżące Stowarzyszenie nie spełniło jednak pozostałych warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony w rozumieniu cyt. art. 33ust. 1 u.p.ś.

Jak bowiem wynika z analizy akt administracyjnych sprawy, zawiadomieniem z dnia (...) marca 2008 r. Wojewoda (...) podał do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr (...) do parametrów drogi ekspresowej oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazał także miejsce i 21 dniowy termin ich składania. Termin składania uwag i wniosków przypadał od (...) do (...) kwietnia 2008 r.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy S. nie zgłosiło chęci uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz nie złożyło uwag i wniosków w terminie 21 dni.

Podniesiony w skardze fakt otrzymania przez Stowarzyszenie zawiadomienia o terminie rozprawy administracyjnej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, udział przedstawicieli Stowarzyszenia w rozprawie i zgłaszanie wniosków oraz stanowiska w jej przebiegu nie może być uznane za spełniające przesłanki dopuszczenia na prawach strony w postępowaniu w rozumieniu cyt. art. 33 ust. 1 u.p.ś. Tego rodzaju przejawy aktywności przedstawicieli skarżącego Stowarzyszenia należy rozpatrywać w aspekcie przepisów art. 31-32 u.p.ś.

Zgodnie z art. 31 u.p.ś, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Powołany przepis realizuje zasadę udziału społeczeństwa w tak istotnych postępowaniach, które oddziałują w szerokim i istotnym zakresie na sytuacje i położenie społeczeństwa. Ustawodawca uznał, że do kategorii takich postępowań należą postępowania z zakresu ochrony środowiska. Pojęcie ochrony środowiska ma bowiem bardzo szeroki zakres przedmiotowy. Udział społeczeństwa musi być umożliwiony w procedurach opracowywania tych aktów, które muszą uwzględniać w swych rozważaniach wymagania wynikające z konieczności ochrony środowiska, a takim postępowaniem jest niewątpliwie postępowanie dotyczące uzgodnień uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze budowy drogi ekspresowej. Zmaterializowaniem powyższego uprawnienia społecznego udziału w realizacji postępowań z zakresu ochrony środowiska, jest art. 32 u.p.ś, który nakłada określone obowiązki na organ administracji publicznej właściwy do wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska. Mianowicie organ ten:

1)

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 21-dniowy termin ich składania,

2)

może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa; przepis art. 91 § 3 k.p.a. stosuje się odpowiednio,

3)

rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.

Zatem z powołanych wyżej przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska wynika, że w takim postępowaniu regulowanym normami ustawy szczególnej można równolegle składać uwagi i wnioski, jak też być niezależnie od tego dopuszczonym do udziału w tym postępowaniu i występować w nim na prawach strony. Przypomnieć jednak należy, iż zgłoszenie uwag i wniosków nie jest równoznaczne z uczestnictwem w nim na prawach strony. Niewątpliwe konieczne jest w takim wypadku spełnienie warunków i przesłanek określonych art. 33 ust. 1i 2 u.p.ś.

Nie negując, że przedstawiciele skarżącego Stowarzyszenia wykazali uczestnictwo w przedmiotowym postępowaniu, należy stwierdzić, że Stowarzyszenie nie dopełniło jednak warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony określonych w art. 33 ust. 1 i 2 u.p.ś.

Jedynie jednoznaczne żądanie dopuszczenia do udziału na prawach strony, które musi być wyrażone wprost jak i równoczesne złożenie uwag i wniosków, może być uznane w kontekście uregulowań art. 33 ust. 1 i 2 u.p.ś za spełniające warunki dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu na prawach strony w rozumieniu cyt. przepisu.

Natomiast gdy nie ma wniosku o dopuszczenie do udziału na prawach strony, a organizacja ekologiczna zgłasza uwagi bądź wnioski, to takie przejawy aktywności należy traktować jako złożone w trybie art. 31-32 u.p.ś. W takiej sytuacji po złożeniu na piśmie wniosków i uwag organizacji ekologicznej organ administracji obowiązany jest na nie odpowiedzieć (w rozpoznawanej sprawie Wojewoda (...) uczynił to w motywach swej decyzji).

Sąd nie dopatrzył się także zarzuconego naruszenia przepisów postępowania art. 7, art. 8 i art. 77 k.p.a. W aktach administracyjnych sprawy znajdują się potwierdzenia stosownych zawiadomień, informacji oraz wskazanie miejsca i terminu składania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Z powyższych względów, uznając złożoną skargę za niezasadną, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr.153 poz. 1270 ze zm.) Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.