Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
VIII SA/Wa 616/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku R.J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2008 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata 2. w pozostały zakresie wniosek oddalić 3. zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R. o wyznaczenie adwokata dla R.J. zam. (...)

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 18 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie zasiłku stałego.

W dniu (...) marca 2009 r. R.J. wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wniosku podał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, a jedynym jego dochodem jest renta w wysokości (...) zł netto. Oświadczył również, że w miesiącach styczeń, luty i marzec otrzymywał zasiłki z opieki społecznej.

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej jako p.p.s.a) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie natomiast z art. 245 § 1-3 p.p.s.a prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Celem występującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym instytucji "prawa pomocy" jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Zawarte w art. 246 § 1 p.p.s.a sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza zaś, że to na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącego uznać należy, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie Poza tym sytuacja materialna i rodzinna skarżącego znana jest Sądowi z urzędu, bowiem postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie sygn. akt VIII SA/Wa 258/08 przyznane zostało mu prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Skarżący osiąga minimalny dochód, nieprzekraczający najniższego miesięcznego wynagrodzenia, nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Poza tym korzysta ze świadczeń opieki społecznej. Powyższe okoliczność uzasadniają zastosowanie wobec skarżącego instytucji prawa pomocy poprzez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie oddalono wniosek w części obejmującej przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych bowiem na mocy art. 239 pkt 1a p.p.s.a strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej (taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie) nie ma obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

W związku z powyższym w oparciu o art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a postanowiono, jak w sentencji.