Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 września 2009 r.
VIII SA/Wa 605/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia "(...)" o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "(...)" i Spółki (...) w O. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków postanawia odmówić Stowarzyszeniu "(...)" przyznania prawa pomocy POSTANOWIENIE Dnia 21 września 2009 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Kramek po rozpoznaniu w dniu 21 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Spółki (...) w O. i Stowarzyszenia (...) na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia (...) sierpnia 2008 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Stowarzyszenia "(...)" i Spółki (...) w O. na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

W związku z wezwaniem do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku Stowarzyszenie "(...)" wystąpiło z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że Stowarzyszenie "(...)" powstało celem ochrony praw przed despotyzmem władz, nie prowadzi żadnej działalności i nie ma majątku. Stowarzyszenie liczy 19 członków mieszkańców Gminy O.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej może nastąpić w zakresie całkowitym, gdy jednostka ta wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Regulacja ta stanowi odstępstwo od generalnej zasady zawartej w art. 199 p.p.s.a., że w postępowaniu sądowoadministracyjnym strony same ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Rzeczą zatem strony wnioskującej o przyznanie prawa pomocy jest wykazanie, że jej sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia wyjątkowe potraktowanie.

Ze znajdującego się w aktach sprawy statutu Stowarzyszenia wynika, że jednym ze środków realizacji jego celów jest uczestniczenie jako strona w rozumieniu przepisów k.p.a. w postępowaniach administracyjnych, karnych, cywilnych oraz występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów państwowych, samorządowych (...) wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji w imieniu swoich członków (§ 9 pkt 1a) Statutu). Chcąc zatem realizować swą regulaminową działalność na drodze postępowania sądowoadministracyjnego Stowarzyszenie powinno liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów tego postępowania. Innymi słowy oznacza to, że w procedurze planowania wydatków związanych z prowadzoną działalnością, podmioty prowadzące tę działalność, przewidując realizację swych praw przed sądem, powinny uwzględniać także konieczność posiadania środków na prowadzenie procesu sądowego. W przypadku stowarzyszenia, którego członkowie mają wynikający ze statutu (§ 13 pkt 2c) obowiązek regularnego opłacania składek, konieczność ponoszenia kosztów sądowych powinna również być brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości tychże składek. Samo stwierdzenie, że Stowarzyszenie nie ma żadnego majątku przy pominięciu kwestii składek członkowskich nie stanowi podstawy do zastosowania instytucji prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 oraz art. 254 § 1 i art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia (...) września 2009 r. uczestnik postępowania S. G. zwrócił się o Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku podał, że uiszczenie kwoty (...) zł tytułem opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku przekracza jego możliwości finansowe. Wyjaśnił, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z żoną i trójką dzieci, przy czym dwaj synowie studiują w systemie dziennym i koszty z tym związane wynoszą około (...) zł przy miesięcznym dochodzie rodziny z tytułu zatrudnienia w wysokości (...) zł netto. Dodatkowo wyjaśnił, że w związku z chorobą (...) żony wydatki na leki i wizyty lekarskie stanowią około (...) zł miesięcznie. Jako jedyny majątek wymienił nieruchomość rolną o pow. (...) ha.

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Wniosek uczestnika postępowania dotyczy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej jako p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Z kolei art. 211 i art. 212 § 1 p.p.s.a. stanowią, że koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków, zaś opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek uznano, że zasługuje on na uwzględnienie. Wprawdzie jedyne koszty sądowe do jakich zobowiązany jest wnioskodawca to opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku w wysokości 100 zł, jednakże biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i materialną jego rodziny uznano, że nie jest on w stanie uiścić tej opłaty bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny. Zauważyć bowiem należy, że pięcioosobowa rodzina wnioskodawcy, w której dwóch synów studiuje utrzymuje się z dochodu w wysokości (...) zł, przy czym dodatkowym obciążeniem dla budżetu domowego są wydatki na leczenie w związku z chorobą (...) żony wnioskodawcy.

W tej sytuacji uznano, że zostały spełnione przesłanki uzasadniające przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W związku z powyższym na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.