Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 marca 2009 r.
VIII SA/Wa 605/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia "(...)" o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "(...)" i Spółki (...) w O. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków postanawia odmówić Stowarzyszeniu "(...)" przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie "(...)" wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu w wysokości (...) zł, skarżące Stowarzyszenie złożyło na urzędowym formularzu PPPr wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku oraz pismach z dnia (...) lutego i (...) marca 2009 r. podniesiono, że Stowarzyszenie "(...)" powstało w wyniku zapotrzebowania mieszkańców, celem ochrony ich praw przed nadużyciami i despotyzmem miejscowych władz. W związku z tym nie prowadzi ono żadnej działalności gospodarczej i nie posiada charakteru zarobkowego. W skład Stowarzyszenia wchodzą osoby często bezrobotne i wielodzietne.

Pismem z dnia (...) marca 2009 r. zobowiązano skarżące Stowarzyszenie do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez nadesłanie statutu, udzielenie informacji w jaki sposób uzyskuje ono środki finansowe na realizację działalności, czy posiada majątek oraz ilu liczy członków i w jakiej wysokości ustanowione są składki członkowskie.

W odpowiedzi działający w imieniu Stowarzyszenia Prezes S.G. oświadczył, że aktualnie Stowarzyszenie liczy 19 członków, do pisma załączono statut Stowarzyszenia, kserokopię postanowienia sądu powszechnego z dnia (...) maja 2006 r. o zwolnieniu Stowarzyszenia od opłaty sądowej od pozwu, oraz kserokopię postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) lipca 2006 r. o zwolnieniu S.G. od wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej może nastąpić w zakresie całkowitym, gdy jednostka ta wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Regulacja ta stanowi odstępstwo od generalnej zasady zawartej w art. 199 p.p.s.a., że w postępowaniu sądowoadministracyjnym strony same ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Rzeczą zatem strony wnioskującej o przyznanie prawa pomocy jest wykazanie, że jej sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia wyjątkowe potraktowanie.

Ze statutu Stowarzyszenia wynika, że jednym ze środków realizacji jego celów jest uczestniczenie jako strona w rozumieniu przepisów k.p.a. w postępowaniach administracyjnych, karnych, cywilnych oraz występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów państwowych, samorządowych (...) wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji w imieniu swoich członków (§ 9 pkt 1a) Statutu). Chcąc zatem realizować swą regulaminową działalność na drodze postępowania sądowoadministracyjnego Stowarzyszenie powinno liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów tego postępowania. Innymi słowy oznacza to, że w procedurze planowania wydatków związanych z prowadzoną działalnością, podmioty prowadzące tę działalność, przewidując realizację swych praw przed sądem, powinny uwzględniać także konieczność posiadania środków na prowadzenie procesu sądowego. W przypadku stowarzyszenia, którego członkowie mają wynikający ze statutu (§ 13 pkt 2c) obowiązek regularnego opłacania składek, konieczność ponoszenia kosztów sądowych powinna również być brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości tychże składek. Samo stwierdzenie, że członkowie Stowarzyszenia - 19 osób, to ludzie wielodzietni i często bezrobotni, w sytuacji gdy Sąd nie ma możliwości badania w niniejszym postępowaniu, indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej członków, jest niewystarczające dla wykazania, że wnioskodawca istotnie nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów postępowania nawet w zakresie częściowym.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 oraz art. 254 § 1 i art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.