Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920101

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 maja 2012 r.
VIII SA/Wa 592/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Fundacji "(...)" z siedzibą w R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2011 r. sygn. akt: VIII SA/Wa 592/11 w sprawie ze skargi Fundacji "(...)" z siedzibą w R. na postanowienie Ministra Finansów z (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie czynności egzekucyjnych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: "Sąd") wyrokiem z 20 grudnia 2011 r. oddalił skargę Fundacji "(...)" z siedzibą w R. (dalej: "skarżąca") na postanowienie Ministra Finansów z (...) kwietnia 2011 r. w przedmiocie czynności egzekucyjnych.

Przy piśmie z (...) marca 2012 r. Sąd doręczył skarżącej odpis sentencji wyroku z 20 grudnia 2011 r. Powyższą przesyłkę skarżąca odebrała (...) marca 2012 r.

W dniu (...) kwietnia 2012 r. wpłynęło do Sądu pismo skarżącej zatytułowane "wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia lub apelacji". Podniosła, iż brak jest uzasadnienia otrzymanego odpisu wyroku, jak i brak jest pouczenia o możliwości odwołania się w przedmiotowej sprawie.

Następnie pismem z (...) kwietnia 2012 r. Sąd wezwał skarżącą (w przypadku, gdy jej pismo stanowi wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku) do wskazania i uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu.

Pismem z (...) kwietnia 2012 r. skarżąca (odpowiadając na wezwanie Sądu z (...) kwietnia 2012 r.) wskazała, iż jej pismo z (...) kwietnia 2012 r. jest wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu z 20 grudnia 2011 r. Uzasadniając wniosek skarżąca wskazała, że od początku stycznia do (...) stycznia 2012 r. przebywała w sprawach gospodarczych jako prezes fundacji w S. Wówczas biuro było zamknięte, a zatem nie mógł odebrać korespondencji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: "u.p.p.s.a."), sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 § 1 i § 4 u.p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Zgodnie z art. 87 § 2 powołanej ustawy, we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Przesłanki przywrócenia terminu, które muszą być spełnione łącznie, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, określają przepisy § 1-4 art. 87 u.p.p.s.a. Są nimi:

- wniesienie wniosku o przywrócenie terminu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

- uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy strony w uchybieniu terminu,

- powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego,

- równoczesne ze złożeniem wniosku dokonanie czynności, której strona nie dokonała w terminie (art. 87 § 4).

Stosownie natomiast do treści art. 88 u.p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Dokonując analizy wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz podnoszonych w nim okoliczności faktycznych, zdaniem Sądu został on złożony z przekroczeniem ustawowego terminu, a tym samym podlega odrzuceniu.

Jak wynika z akt sądowych, odbiór przesyłki sądowej zawierającej odpis sentencji wyroku skarżąca pokwitowała osobiście (...) marca 2012 r. (k. (...) akt sądowych). Od tego dnia powzięła wiadomość o braku uzasadnienia przedmiotowego rozstrzygnięcia. A zatem od (...) marca 2012 r. rozpoczął bieg

7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu z 20 grudnia 2011 r. Tym samym, złożony przez skarżącą (...) kwietnia 2012 r. wniosek, będący przedmiotem rozpoznania, podlega odrzuceniu jako spóźniony.

Jednocześnie Sąd informuje skarżącą, iż zgodnie z art. 141 § 2 u.p.p.s.a. w sprawach, w których oddalono skargę (a takie rozstrzygnięcie zapadło w niniejszej sprawie), uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (czyli w rozpoznawanej sprawie termin ten upłynął (...) grudnia 2012 r.). Dlatego też podnoszona przez skarżącą okoliczność, iż od początku stycznia do (...) stycznia 2012 r. przebywała w sprawach gospodarczych jako prezes fundacji w S. nie może odnieść pożądanego skutku. Jak wskazano powyżej termin na złożenie wniosku upłynął dnia (...) grudnia 2011 r.

Sąd pragnie również zauważyć, iż zawiadomienie o terminie rozprawy (wraz z zawartym w nim stosownym pouczeniem) zostało doręczone skarżącej (...) listopada 2011 r., a zatem skarżąca została prawidłowo pouczona o terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 88 u.p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.