Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2008 r.
VIII SA/Wa 592/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku I. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: zwolnić I. P. od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym dla siebie i rodziny.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca podała, że znajduje się bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Wyjaśniła, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku (w załączeniu zaświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego), zamieszkuje wspólnie z matką, która otrzymuje emeryturę w wysokości (...) zł i jest to jedyny miesięczny dochód dwuosobowego gospodarstwa domowego. Jako jedyny majątek skarżąca wymieniła dom o powierzchni (...) w złym stanie technicznym, wymagający remontu.

Rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy na wstępie zaznaczyć należy, że generalną zasadą postępowania sądowego jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w tym postępowaniu.

Jak wynika zaś z treści powołanego art. 246 § 1 ustawy, dopiero gdy środki, którymi dysponuje skarżący okażą się niewystarczające może on wystąpić o przyznanie prawa pomocy, a pomoc ta stosowana jest wobec osób nieposiadających żadnego dochodu lub oszczędności lub osób posiadających bardzo niski dochód, a więc takich, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej pozwalającej na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatkowo należy podkreślić, że udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest także formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie jej udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe.

Z akt sprawy oraz wyjaśnień skarżącej wynika, że nie uzyskuje ona żadnego dochodu (jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku) i pozostaje na utrzymaniu matki - emerytki, która posiada wprawdzie stały dochód jednakże jego wysokość w przeliczeniu na członka rodziny, faktycznie pozwala na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb życiowych. Skarżąca poza domem mieszkalnym nie posiada żadnego majątku ani oszczędności, które mogłaby przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.