Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996614

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2018 r.
VIII SA/Wa 545/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski (spr.), Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi P. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.