Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920100

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 r.
VIII SA/Wa 467/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. i D. S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) znak (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) maja 2012 r. M. i D. S. (dalej: "skarżący") wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej. Jednocześnie wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, załączając odrębne pismo. Uzasadniając złożony wniosek wskazali, iż za jego uwzględnieniem przemawia, to że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły "uzasadnione wątpliwości" co do jakości wykonanych prac, jak i okoliczność, iż wykonanie nałożonego obowiązku wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym dla skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. 270; dalej: "u.p.p.s.a."), zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd natomiast może, na wniosek strony, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 u.p.p.s.a.). Ciężar dowodu leży przy tym na wnioskodawcy, który powinien przynajmniej uprawdopodobnić, że w jego przypadku spełnione zostały przesłanki wskazane w powołanym przepisie. Rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, Sąd uwzględnia zarówno argumentację wnioskodawcy, jak również dokonuje w tym zakresie oceny materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności poprzedzić należy analizą przedstawionego przez wnioskodawcę uzasadnienia pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w powołanym wyżej przepisie art. 61 § 3 u.p.p.s.a. Ocena ta jest możliwa i w dużym stopniu zależy od argumentacji przedstawionej we wniosku złożonym przez stronę. Oznacza to, że we wniosku należy co najmniej uprawdopodobnić wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 61 § 3 u.p.p.s.a. Konieczna jest spójna argumentacja, poparta faktami oraz ewentualnie odnoszącymi się do nich dowodami, które uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. Ogólnikowe twierdzenia wyrażane przez stronę skarżącą, pozbawione szerszego uzasadnienia i stosownych wyliczeń, nie mogą stanowić podstawy do orzeczenia przez Sąd o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu. Dlatego nie wystarcza jedynie złożenie przez skarżących wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności.

Na podstawie analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd stwierdził brak podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

W niniejszej sprawie, strona skarżąca nie uprawdopodobniła wystąpienia okoliczności potwierdzających wystąpienie niekorzystnych z punktu widzenia jego interesów następstw wykonania postanowienia, poza wskazaniem, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły "uzasadnione wątpliwości" co do jakości wykonanych prac oraz, że obowiązek wykonania ekspertyzy technicznej wiąże się z poniesieniem przez skarżących znacznych kosztów. Skarżący nie sprecyzowali jednak jaka jest wysokość tychże kosztów, w jaki sposób ich wyegzekwowanie miałoby wyrządzić im znaczną szkodę. Nie znając stanu środków finansowych jakim dysponują skarżący, nie można przyjąć, aby konieczność wykonania obowiązku, związanego ze znacznymi kosztami, oznaczała jednocześnie poniesienie przez zobowiązanych znacznej szkody. Podobnie wobec braku uprawdopodobnienia nieodwracalności takiej szkody, nie można przyjąć, aby zrealizowana została druga z przesłanek, o których mowa w art. 61 § 3 u.p.p.s.a.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.