Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2007 r.
VIII SA/Wa 447/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 września 2007 r. sprawy ze skargi k.m. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2007 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności byłego prezesa zarządu za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za miesiące sierpień i wrzesnień 2001 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lipca 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga k.m. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2007 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności byłego prezesa zarządu za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za miesiące sierpień i wrzesnień 2001 r.

Zarządzeniem z dnia (...) lipca 2007 r. Sąd zobowiązał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) lipca 2007 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru k. 14).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy skarżący został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, a termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu (...) lipca 2007 r. Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi w zakreślonym przez sąd terminie (k.19).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.