Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195943

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
VIII SA/Wa 431/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Kosterna.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski (sprawozdawca), Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi R. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowym oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z (...) marca 2016 r. nr (...) Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej: "GITD", "organ odwoławczy"), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23; "k.p.a."), art. 4 pkt 22 lit. a, art. 92a i art. 92c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414; dalej: "u.t.d.") oraz lp. 6.2.1 załącznika nr 3 do u.t.d., art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/1985 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (tj. Dz.U.UE.L 2014 60.1 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania R. K. (dalej: "skarżący") od decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (dalej: "(...) WITD", "organ I instancji") z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości (...) zł - utrzymał zaskarżoną decyzję w całości w mocy.

Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu (...) września 2015 r. o godz. (...) w punkcie S., droga krajowa nr (...) przeprowadzono kontrolę drogową zestawu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego marki (...) o nr rej. (...) wraz z naczepą marki S. o nr rej. (...). Kontrolowanym zespołem pojazdów kierował M. W., wykonując krajowy transport drogowy rzeczy w imieniu skarżącego. Przebieg kontroli został utrwalony w protokole nr (...).

Decyzją z dnia (...) stycznia 2016 r. organ I instancji nałożył na skarżącego karę pieniężną w wysokości (...) zł za naruszenie lp. 6.2.1. załącznika nr 3 do u.d.t. tj. za nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W odwołaniu od powyższego rozstrzygnięcia skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa administracyjnego tj. art. 6, 7, 8, 77, 80 k.p.a. Do ich naruszenia, w ocenie skarżącego, doszło wskutek przekroczenia zasad uznania administracyjnego, nie wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy i błąd w ustaleniach faktycznych. Skarżący podniósł, iż organ I instancji zaniechał zebrania wyczerpującego materiału dowodowego, nienależycie rozpatrzył dowody, zaniechał wnikliwej oceny całokształtu sprawy, co w konsekwencji mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Ponadto zdaniem strony, w niniejszej sprawie winny znaleźć zastosowanie przepisy art. 92b oraz 92c u.t.d. Skarżący wskazał na okoliczności, które w jego opinii powinny stanowić podstawę do zastosowania ww. przepisów, tj. np. fakt, iż od odebrania odpoczynku dobowego przez kierowcę do chwili kontroli minęło zaledwie 15 minut. Skarżący załączył kserokopię wykresówek z dni (...).09.2015 r., (...).08.2015 r., (...).08.2015 r., (...).09.2015 r., (...).09.2015 r., (...).09.2015 r. oraz (...).09.2015 r., jak i dokument zatytułowany "Manipulacje tachografem, a bezpieczeństwo na drodze. Profesjonalne wykrywanie manipulacji - doświadczenia polskich i europejskich służb kontrolnych"- ramowy program konferencji, która odbyła się w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Wskazaną na wstępie decyzją z dnia (...) marca 2016 r. GITD utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Uzasadniając przywołał brzmienie art. 4 pkt 22 lit. a i h, art. 92a ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 92c ust. 1 u.t.d. oraz art. 34 i art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego z dnia 4 lutego 2014 r. (Dz. Urz.UE.L Nr 60, str. 1; dalej: "rozporządzenia 165/2014"). Organ odwoławczy wyjaśnił, iż z zastrzeżeniem środków przejściowych, o których mowa w art. 46, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 2 marca 2016 r. GITD zauważył także, iż po wejściu w życie rozporządzenia 165/2014 stosownie do treści art. 47 rozporządzenia, wszelkie odesłania do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 będzie uznawać się za odesłania do rozporządzenia 165/2014.

Organ odwoławczy wskazał, że podczas przeprowadzonej kontroli drogowej zestawu pojazdów stwierdzono, iż na wykresówce znajdującej się w tachografie analogowym zainstalowanym w kontrolowanym pojeździe nie zapisują się wymagane aktywności. Oględziny urządzenia wykazały, iż szuflada rzeczonego tachografu nie była zamknięta, co było przyczyną nierejestrowania. Niedomknięcie szuflady tachografu powoduje, że urządzenie nie działa prawidłowo i na wykresówce nie zapisują się żadne wskazania. GITD wskazał także, iż załączone przez skarżącego do odwołania wykresówki pozostają bez związku z niniejszą sprawą, gdyż kara (...) zł została nałożona na przedsiębiorcę w związku z nierejestrowaniem wymaganych aktywności na wykresówce w dniu (...) września 2015 r., co zostało ponad wszelką wątpliwość udowodnione.

Organ odwoławczy podkreślił, iż art. 92b u.t.d. w ogóle nie znajdzie zastosowania, gdyż dotyczy on wyłącznie naruszeń związanych z czasem pracy kierowców, podczas gdy naruszenie polegające na nierejestrowaniu wymaganych aktywności jest naruszeniem związanym z urządzeniem rejestrującym, a zatem zastosowanie w niniejszej sprawie mógłby znaleźć jedynie art. 92c u.t.d. W ocenie GITD skarżący nie udowodnił jednak, iż dopełnił ciążącego na nim obowiązku i podjął wszelkie możliwe środki w celu zapobiegania powstawaniu naruszeń. Niewłaściwa obsługa urządzenia rejestrującego przez kierowcę nie może stanowić przesłanki do zastosowania przepisów wyłączających odpowiedzialność przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie nierejestrowanie wymaganych aktywności na wykresówce związane było z niedomkniętą szufladą ww. urządzenia. Powyższa wada jest możliwa do stwierdzenia przez kierowcę, który umie poprawnie obsługiwać urządzenie rejestrujące. Obowiązkiem przedsiębiorcy tymczasem jest nadzór nad odpowiednimi zachowaniami ludzkimi. Z kolei sam fakt, iż przedsiębiorca organizuje szkolenia jest niewystarczającą okolicznością do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2016 r. skarżący złożył skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji. Autor skargi zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie:

- przepisów postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania w sprawie, tj. art. 7, art. 8 k.p.a., poprzez nie podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;

- zasad postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania, tj. art. 11 w zw. z art. 8 k.p.a. poprzez niedostateczne wyjaśnienie przez organ zasadności przesłanek nałożenia kary pieniężnej w kontekście tzw. przepisów ogólnych dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł m.in., iż zaistniała sytuacja wystąpiła po raz pierwszy i jako pracodawca w żaden sposób nie mógł jej przewidzieć. A zatem był to niewątpliwie jednorazowy incydent, który ani wcześniej, ani później się nie powtórzył. Ponadto skarżący wskazał, iż co wielokrotnie podkreślał, jego pracownik nie miał żadnego motywu, aby manipulować przy zapisywaniu danych w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Skarżący jest przekonany, iż kierowca z jego przedsiębiorstwa nie dopuścił się zafałszowania danych. Konkludując podniósł, iż w związku z artykułem 92b u.t.d. wnosi o umorzenie powyższej decyzji ponieważ jako pracodawca zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w przypadku przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów tj. rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85; rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r.,

w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym; umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie 1 lipca 1970 r. Nadto zapewnił prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagradzania lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia nr 561/2006 lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Skarżący zauważył także, iż kierowca został już ukarany mandatem karnym w wysokości (...) zł.

W odpowiedzi na skargę GITD wniósł o jej oddalenie oraz podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz utrzymana nią w mocy decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nie naruszają prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 92a ust. 2 u.t.d. suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć 10.000 złotych. Stosownie do art. 92a ust. 6 u.t.d. wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do ustawy.

Jak stanowi art. 92c ust. 1 u.t.d., nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

1)

okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub

2)

za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ.

Zgodnie z art. 4 pkt 22 lit. a i lit. h u.t.d. obowiązki lub warunki przewozu drogowego oznaczają obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 370 z 31.12.1985, str. 21) i rozporządzenia WE nr 561/2006.

Zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia Rady EWG Nr 3821/85 zabrania się fałszowania, likwidowania i niszczenia danych zarejestrowanych na wykresówkach, przechowywanych przez urządzenie rejestrujące lub kartę kierowcy albo zarejestrowanych na wydrukach z urządzenia rejestrującego jak określono w załączniku IB. To samo stosuje się do jakiegokolwiek manipulowania urządzeniem rejestrującym, wykresówką lub kartą kierowcy, które mogłoby spowodować sfałszowanie, zlikwidowanie lub zniszczenie danych oraz informacji wydrukowanych. W pojeździe nie może znajdować się żaden sprzęt, który mógłby zostać użyty w powyższych celach.

Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego z dnia 4 lutego 2014 r. (Dz. Urz.UE.L Nr 60, str. 1):

1. Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Nie wyjmuje się wykresówki ani karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba, że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów (...)

5. Kierowcy:

a)

zapewniają zgodność czasu zapisywanego na wykresówce z czasem urzędowym/oficjalnym kraju rejestracji pojazdu;

b)

obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:

- czas prowadzenia pojazdu;

- "inna praca", która oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;

- "okresy gotowości" zgodnie z definicją w art. 3 lit. b dyrektywy 2002/15/WE.;

- przerwy lub odpoczynek.

Kwestia stosowania urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym jest elementem wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej, uregulowanym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z dnia 31 grudnia 1985 r.). Stosownie zaś do art. 249 akapit 2 TWE (traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 29 marca 1957 r. - Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)2) rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. A zatem rozporządzenie - w przeciwieństwie do dyrektywy - nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego.

Prawo wspólnotowe bezpośrednio obowiązujące stanowi część systemu prawa krajowego i powinno być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Następstwem bezpośredniego obowiązywania prawa wspólnotowego na terytorium państw członkowskich jest bezpośredni skutek prawa wspólnotowego. Bezpośredni skutek wywołują te przepisy prawa wspólnotowego, które: 1) są jasne i precyzyjne, 2) są bezwarunkowe, 3) jeżeli nie podlegają wykonaniu przez państwa członkowskie lub instytucje Wspólnoty, 4) nie przyznają tym podmiotom kompetencji do działania na zasadzie uznania lub władzy dyskrecjonalnej. Niekiedy niektóre z przepisów rozporządzenia muszą być wykonane przez państwa członkowskie, a zatem mogą w konkretnym wypadku nie wywołać bezpośredniego skutku (por. A.Wróbel (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, pod red. A.Wróbla, Kantor Wydawniczy - Zakamycze 2005, s. 44, s. 91 - 92, s. 95 - 96). Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z dnia 31 grudnia 1985 r.) stało się częścią polskiego porządku prawnego.

Zaznaczyć należy, że wskazane rozporządzenie Rady nr 3821/85 uchylone zostało z dniem 2 marca 2016 r. przez art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lutego 2014 r. nr 165/ 2014 r. Wszelkie odesłania do rozporządzenia nr 3821/85 będzie uznawać się za odesłania do rozporządzenia nr 165/2014. Jednakże art. 24, 34 i 45 nowego rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 2 marca 2015 r. - art. 48 rozporządzenia nr 165/2014.

Rozporządzenie Rady nr 3821/85 obowiązywało więc zarówno w dacie kontroli, jak i wydania decyzji w sprawie przez organ I instancji. Jak wynika z art. 15 ust. 2 rozporządzenia 3821/85 kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Ponadto, jak wynika z art. 15 ust. 8 rozporządzenia, zabrania się fałszowania, likwidowania i niszczenia danych zarejestrowanych na wykresówkach, przechowywanych przez urządzenie rejestrujące lub kartę kierowcy albo zarejestrowanych na wydrukach z urządzenia rejestrującego. To samo stosuje się do jakiegokolwiek manipulowania urządzeniem rejestrującym lub wykresówką lub kartą kierowcy, które mogłoby spowodować sfałszowanie, zlikwidowanie lub zniszczenie danych oraz informacji wydrukowanych.

Zauważyć należy, że obowiązujący już w dacie wydania zaskarżonej decyzji art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lutego 2014 r. nr 165/ 2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (...) (Dz.Urz.UE.L 2014.60.1), zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące użytkowania kart kierowcy i wykresówek i również nakłada na kierowców obowiązek stosowania wykresówek w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd począwszy od przejęcia pojazdu. Stanowi on także, że nie wyjmuje się wykresówki z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Rozporządzenie to, jak stanowi art. 48 jest wiążące w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, a więc normy tego rozporządzenia stanowią bezpośrednią podstawę prawną do podejmowania działań przez organy inspekcji transportu drogowego. Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z powyższych przepisów stanowi podstawę do nałożenia kary pieniężnej za naruszenia określone w załączniku nr 3 do u.t.d.

Kara za naruszenie określone w poz. lp 6.2.1 wynosi (...) zł i w ocenie Sądu, w okolicznościach niniejszej sprawy organy orzekające trafnie zastosowały ten przepis. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w momencie zatrzymania kontrolowanego pojazdu (tj. (...) września 2015 r. w punkcie S. droga krajowa nr (...) o godz. (...)) kierowca W. M. prowadził pojazd bez zamkniętej szuflady tachografu. W szufladzie znajdowała się wykresówka z następującym wpisem W. M., L., (...).09.2015 r. nr rej. (...), kilometry początkowe (...) oraz wpis manualny na drugiej stronie wykresówki (...) - (...) odpoczynek. Na przedmiotowej wykresówce brak było zatem zapisu czasu jazdy, przebytej drogi i aktywności kierowcy za okres od godz. (...) do momentu zatrzymania tj. do godziny (...). Kierowca nie okazał żadnych zapisów ręcznych potwierdzających jego aktywność. Powyższe zostało potwierdzone przez kierowcę, który podczas przesłuchania w charakterze świadka, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zeznał, iż czyn ten popełnił nieumyślnie oraz że zapomniał zamknąć szuflady w tachografie z powodu zdenerwowania. Niedomknięcie szuflady tachografu spowodowało, iż urządzenie nie działało prawidłowo, a w konsekwencji na karcie nie rejestrowały się wskazania dotyczące faktycznej aktywności kierowcy. Powyższe działanie powodowało nierejestrowanie na karcie kierowcy M. W. prawidłowych i rzeczywistych wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy, jak również przebytej drogi. W konsekwencji okazanie podczas kontroli wykresówki, która nie zawierała wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy skutkowało nałożeniem kary pieniężnej w kwocie (...) zł zgodnie z załącznikiem nr 3 lp. 6.2.1 do u.t.d.

Decyzja o nałożeniu kary ma bowiem charakter decyzji związanej, co oznacza, że organ administracyjny nie działa w ramach uznania administracyjnego. Przy stwierdzeniu naruszenia obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego organ administracyjny - co do zasady - zobowiązany jest do nałożenia kary pieniężnej w wysokości określonej w załącznikach do u.t.d.

Na marginesie Sąd zauważa, iż mandat nałożony na kierowcę oraz ww. kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę są należnościami niezależnymi od siebie.

Wyjaśnić także należy, że zgodnie z art. 92c ust. 1 u.t.d., nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miały wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ lub od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat. Wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie, tj. gdy podmiot wykonujący przewóz zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów dotyczących transportu drogowego.

W rozpatrywanej sprawie, skarżący nie przedstawił żadnych dowodów, które wskazywałyby na zaistnienie przesłanek z cytowanego przepisu. Pojęcie "właściwej organizacji i dyscypliny pracy ogólnie wymaganej w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającej przestrzeganie przez kierowców przepisów" nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Konieczne jest zatem uwzględnienie bezpośrednio treści przepisów prawa unijnego. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) 561/2006 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz.UE z 4 listopada 2006 r., L 102/1), przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby kierowcy ci mogli przestrzegać przepisów cytowanego rozporządzenia nr 3821/85, zwłaszcza z rozdziału II tego rozporządzenia. Przedsiębiorstwo transportowe wydaje odpowiednie polecenia kierowcy i przeprowadza regularne kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 3821/85, w tym przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia. Ponadto w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) 561/2006 wskazano, że przedsiębiorstwa, spedytorzy, nadawcy ładunku, organizatorzy wycieczek, główni wykonawcy, podwykonawcy oraz agencje zatrudniania kierowców zapewnią, aby uzgodnione umownie harmonogramy transportu były zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia. Przedsiębiorca w świetle obowiązujących przepisów jest nie tylko zobowiązany do stworzenia takich warunków pracy kierowców, aby mogli przestrzegać przepisów dotyczących transportu drogowego, ale jest także zobowiązany do świadczenia usług transportowych zgodnie z obowiązującym prawem. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za rezultaty prowadzonej działalności transportowej, a nie wyłącznie za stworzenie warunków do realizacji działalności zgodnej z prawem. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości obciążają zatem przedsiębiorcę. Dla przyjęcia jego odpowiedzialności wystarczające jest ustalenie, tak jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, że nastąpiło naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, nawet jeśli powstało ono w sposób niezawiniony. Przedsiębiorca ma bowiem obowiązek organizować tak pracę kierowców, aby nie dochodziło do naruszeń w zakresie czasu ich pracy.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie zawierał żadnych przesłanek wskazujących na możliwość odstąpienia od wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej i takich dowodów strona skarżąca nie przedstawiła też w toku postępowania. Argumenty zawarte w skardze nie kwestionują ustalonego w sprawie stanu faktycznego, zawierają jedynie polemikę ze sposobem jego subsumpcji, co nie jest wystarczające do zwolnienia się przez przedsiębiorcę z odpowiedzialności za stwierdzone nieprawidłowości. Sąd nie znalazł podstaw, aby zakwestionować czynności organów administracji publicznej podejmowanych w toku niniejszej sprawy, a zmierzających do jej wyjaśnienia. W szczególności Sąd uznał, że zostały wyczerpująco zbadane wszelkie istotne w sprawie okoliczności, które poprzedzono przeprowadzeniem stosownych dowodów służących ustaleniu stanu faktycznego zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.). W ocenie Sądu, utrwalone w protokole kontroli okoliczności oraz zebrana w sprawie dokumentacja stanowią wystarczający materiał dowodowy dla wykazania naruszeń, o których mowa w treści spornych decyzji.

Sąd uznał, że poczynione przez organ administracji ustalenia, w zakresie stwierdzonych podstaw do nałożenia kary pieniężnej wynikają z prawidłowo zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, zaś dokonana przez organ ocena tego materiału, w kontekście zastosowanych przepisów prawa materialnego, nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Organ oparł swoje rozstrzygnięcia na materiale dowodowym prawidłowo zebranym w toku kontroli, dokonując jego wszechstronnej oceny. Stanowisko wyrażone w obu spornych decyzjach organ uzasadnił w sposób prawidłowy, przestrzegając zasad określonych szczegółowo przez ustawodawcę w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

W takim stanie rzeczy, wydane w sprawie decyzje należy uznać za prawidłowe, zaś zarzuty podniesione w skardze za nieuzasadnione. Sąd nie stwierdził takich naruszeń prawa materialnego i procesowego, które miałyby wpływ na wynik sprawy i skutkowałyby koniecznością uwzględnienia skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stosując art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) orzekł, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.