VIII SA/Wa 425/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2531473

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2018 r. VIII SA/Wa 425/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu wniosku Państwowej Komisji Wyborczej o przekazanie sprawy zgodnie z właściwością rzeczową w sprawie ze skargi Rady Gminy C. na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze postanawia: -stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zgodnie z właściwością rzeczową.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1349) postępowania w sprawach ze skarg na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 7 niniejszej ustawy oraz przepisów ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym tą ustawą. Powołana wyżej ustawa nowelizująca weszła w życie w dniu 20 lipca 2018 r. z wyjątkiem art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 18 czerwca 2018 r. Sąd oddalił skargę Rady Gminy C. na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze. Wyrok ten jest nieprawomocny.

Wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła do Sądu o przekazanie niniejszej sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z właściwością rzeczową.

Podnieść należy, że od dnia wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. sądem właściwym do rozpoznania spraw ze skarg na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej jest Naczelny Sąd Administracyjny. Biorąc pod uwagę treść art. 8 tej ustawy stwierdzić należy, że przepis ten odnosi się do wszystkich spraw zawisłych w dniu jej wejścia w życie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, także tych, w których orzeczenie kończące postępowanie przed tym sądem jest nieprawomocne. Przez sprawy zakończone należy bowiem rozumieć wyłącznie sprawy, w których stwierdzona została prawomocność orzeczenia kończącego postępowanie. Za takim rozumieniem tego przepisu przemawia cel powyższej nowelizacji, którym jest m.in. szybkie zakończenie spraw ze skarg na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej z uwagi na kalendarz wyborczy.

Z tych względów na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 8 powołanej wyżej ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.