Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2007 r.
VIII SA/Wa 423/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych za 2006 r. postanawia: odrzucić skargę S. M.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 czerwca 2007 r. wpłynęła do Sądu, złożona za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R., skarga S. M., reprezentowanego przez ojca - D. M., na powyższą decyzję, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadniając wniosek strona skarżąca wyjaśniła, że pismo zawierające pierwotnie skargę zostało zwrócone przez urząd pocztowy z powodu wskazania błędnego adresu.

Uznając, że niedochowanie przez stronę skarżącą terminu do złożenia skargi nie jest następstwem okoliczności niezależnych od strony, lecz jest wynikiem niedostatecznej staranności w prowadzeniu własnych spraw, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2007 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powołanej dalej jako "u.p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka pocztowa zawierająca zaskarżoną decyzję została prawidłowo doręczona pełnomocnikowi skarżącego 24 kwietnia 2007 r. Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi.

W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 24 maja 2007 r. i najpóźniej w tym dniu strona skarżąca mogła skutecznie wnieść skargę.

Z akt sprawy wynika natomiast, że pismo pełnomocnika skarżącego z 25 maja 2007 r. zawierające skargę zostało nadane w urzędzie pocztowym w dniu 31 maja 2007 r. tj. z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.