Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lutego 2008 r.
VIII SA/Wa 420/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu za 2003 r. postanawia: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku skarżącego S.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, odmówił przyznania prawa pomocy.

W ustawowym terminie skarżący wniósł sprzeciw od powyższego postanowienia.

Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2007 r. skarżący został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podpisanie formularza PPF, bądź nadesłanie odpisu formularza podpisanego albo potwierdzonego za zgodność z oryginałem w terminie 30 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ponadto - w tym samym terminie - skarżący został wezwany do nadesłania dodatkowych informacji dotyczących jego sytuacji materialnej.

Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 21 grudnia 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 79).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. art. 252 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako u.p.p.s.a.) wniosek o przyznanie prawa pomocy wnoszony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Natomiast stosownie do treści art. 257 cytowanej ustawy, wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu, lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Jak wynika z akt sprawy pełnomocnik skarżącego osobiście pokwitował odbiór pisma zawierającego wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy w dniu 21 grudnia 2007 r., a termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 21 stycznia 2008 r. Do chwili obecnej powyższe wezwanie Sądu nie zostało wykonane.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, na podstawie art. 257 oraz art. 260 u.p.p.s.a. postanowiono, jak w sentencji.