Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2007 r.
VIII SA/Wa 419/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych za 2003 r. postanawia: odrzucić skargę S. M.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 czerwca 2007 r. wpłynęła do Sądu, złożona za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R., skarga S. M., reprezentowanego przez ojca - D. M., na powyższą decyzję, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadniając wniosek strona skarżąca wyjaśniła, że pismo zawierające pierwotnie skargę zostało zwrócone przez urząd pocztowy z powodu wskazania błędnego adresu.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Uznał bowiem, że niedochowanie przez stronę skarżącą terminu do złożenia skargi nie jest następstwem okoliczności niezależnych od strony, lecz jest wynikiem niedostatecznej staranności w prowadzeniu własnych spraw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powołanej dalej jako "u.p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka pocztowa zawierająca zaskarżoną decyzję została prawidłowo doręczona pełnomocnikowi skarżącego 24 kwietnia 2007 r. Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi.

W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 24 maja 2007 r. i najpóźniej w tym dniu strona skarżąca mogła skutecznie wnieść skargę.

Z akt sprawy wynika natomiast, że pismo pełnomocnika skarżącego z 25 maja 2007 r. zawierające skargę zostało nadane w urzędzie pocztowym w dniu 31 maja 2007 r. tj. z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.