Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2093673

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
VIII SA/Wa 417/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi T. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań podatkowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia (...) czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) maja 2016 r., wezwał pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pełnomocnikowi skarżącej prawidłowo doręczono powyższe wezwanie (...) czerwca 2016 r. Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem (...) czerwca 2016 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.