Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2007 r.
VIII SA/Wa 417/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 lipca 2007 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "U." w R. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2007 r., nr (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 czerwca 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga Spółdzielni Mieszkaniowej "U." w R. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2007 r., nr (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2007 r. Sąd zobowiązał skarżącą spółdzielnię do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 300 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 29 czerwca 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 41).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy skarżąca spółdzielnia została prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 300 złotych, a termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 6 lipca 2007 r. Do chwili obecnej w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano przedmiotowej wpłaty.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.