Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2008 r.
VIII SA/Wa 406/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.T. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ze skargi W.T. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. POSTANOWIENIE Dnia 21 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.T. o sporządzenie uzasadnienie wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ze skargi W.T. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia 3 stycznia 2008 r. (K. 100) W.T. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r.

W związku z tym, że pismo to nie zawierało jakichkolwiek danych wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, pismem z dnia 7 stycznia 2008 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału zobowiązano wnioskodawcę do wykazania (uprawdopodobnienia) okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a także wykazania, że wniosek został złożony w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W piśmie z dnia 10 stycznia 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) W.T. oświadczył, że ma wątpliwości czy uchybił terminowi do złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienie wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. i wskazał na przyczyny swojej nieobecności (usprawiedliwionej w piśmie z dnia 9 grudnia 2007 r.) na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku tj. obłożną chorobę żony, trwającą dłuższy okres (kilka miesięcy) oraz fakt, że wymaga ona stałej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej. Wyjaśnił również, że jego wniosek z dnia 9 grudnia 2007 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku (oddalony postanowieniem z 21 stycznia 2007 r.) stanowił "oświadczenie woli o charakterze warunkowym tj. wywierał skutki z chwilą wydania wyroku w dniu 12 grudnia 2007 r."

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Natomiast art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. stanowi, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienie terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. § 4 tego art. przewiduje, że równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Powyższe oznacza, że przywrócenia terminu może domagać się strona, która przyznaje, iż nie dokonała czynności w terminie i jest w stanie uprawdopodobnić, że stało się tak bez jej winy ze względu na wystąpienie okoliczności od niej niezależnych, którym pomimo dołożenia należytej staranności nie była w stanie przeciwdziałać.

W.T. wniosek o przywróceniu terminu zawarł w pkt 4 pisma z dnia 3 stycznia 2008 r. Wezwany do uzupełnienia braków pisma poprzez wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a wskazał na przyczyny swojej nieobecności na rozprawie w dniu 12 grudnia 2007 r. natomiast w ogóle nie wskazał okoliczności, które świadczyłyby o braku jego winy w niezachowaniu ustawowego terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r.

Podkreślić należy, że brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Warunkiem skuteczności takiego wniosku jest także równoczesne z nim dokonanie czynności uchybionej (art. 87 § 4 p.ps.a), czego wnioskodawca również nie dopełnił.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a postanowiono, jak w sentencji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 9 grudnia 2007 r. nadesłanym faksem W.T. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o doręczenie sentencji wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. wraz z uzasadnieniem.

Pismo skarżącego zawierające wniosek wpłynęło do Sądu w dniu 10 grudnia 2007 r., zatem jeszcze przed wyznaczoną na dzień 12 grudnia 2007 r. rozprawą.

W związku z powyższym pismem z dnia 28 grudnia 2007 r. zobowiązano W.T. do udzielenia w terminie siedmiu dni informacji, czy nadał w urzędzie pocztowym i w jakiej dacie oryginał pisma z dnia 9 grudnia 2007 r. zawierającego wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

W dniu 3 stycznia 2008 r. skarżący osobiście podpisał pismo z dnia 9 grudnia 2007 r. i oświadczył, że pismo to nadał wyłącznie faksem w urzędzie pocztowym nr 130 w W. (na tę okoliczność sporządzono notatkę służbową K.102).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, natomiast w sprawach, których oddalono skargę, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Powołany wyżej przepis ustanawia rygor czasowy, w którym strona powinna dopełnić czynności - w tym przypadku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Wniosek taki nie może zostać złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia, ani też zbyt późno po zapadnięciu wyroku.

Mając na uwadze termin wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku należy stwierdzić, że wniosek został złożony przedwcześnie.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 141 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.