Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2008 r.
VIII SA/Wa 391/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.W., J.W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2008 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismami z dnia 29 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 sierpnia 2008 r., wezwał skarżących do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że odpis tego zarządzenia został prawidłowo doręczony skarżącym w dniu 3 września 2008 r. Wobec powyższego siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 10 września 2008 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścili należnego wpisu od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.