Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2008 r.
VIII SA/Wa 388/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.Z. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, 2. zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R. o wyznaczenie adwokata dla M.Z. zam. (...)

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 12 grudnia 2007 r. M.Z. zwrócił się o ustanowienie adwokata w związku z zamiarem wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 2 października 2007 r.

Z informacji zawartych we wniosku oraz pisma z dnia 24 grudnia 2007 r. uzupełniającego wniosek wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z trzema synami w wieku szklonym. Sytuacja materialna i rodzinna skarżącego nie zmieniła się w porównaniu z danymi zawartymi we wniosku z dnia 27 czerwca 2007 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W dalszym ciągu źródłem utrzymania rodziny jest dochód z gospodarstwa rolnego, który w rocznym rozliczeniu wynosi 7.268.13 zł (załączona kserokopia zaświadczenia z Urzędu Gminy w W.). Do wniosku M.Z. załączył również kserokopię decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. o przyznaniu mu zasiłku celowego w kwocie 100 zł na zakup żywności w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną bezrobociem.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2007 r. M.Z. został zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych w związku z trudna sytuacją rodzinną i materialną.

W związku z tym, że twierdzenia wnioskodawcy, iż jego sytuacja w porównaniu z danymi zawartymi w poprzednim wniosku nie zmieniła się, znajdują potwierdzenie w aktualnie złożonych dokumentach źródłowych, uznać należy, że nie jest on w stanie ponieść również kosztów związanych z ustanowieniem w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny.

Uzyskiwany przez niego niewielki dochód z gospodarstwa rolnego, fakt posiadania na utrzymaniu trzech synów w wieku szkolnym, brak majątku i oszczędności oraz przyznanie przez MOPS między innymi zasiłków na zakup żywności i potrzeby bieżące powoduje, iż wniosek należy uznać za uzasadniony.

W związku z powyższym w oparciu o art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.