Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2007 r.
VIII SA/Wa 386/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 27 czerwca 2007 r. M.Z. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania.

Z informacji zawartych we wniosku oraz pisma poprzedzającego jego złożenie wynika, że skarżący zamieszkuje z trzema synami w wieku szkolnym. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,67 ha, który według załączonego zaświadczenia z Urzędu Gminy w W. wynosi 7.268,13 zł rocznie. Skarżący jest również jednym ze współwłaścicieli w 1/16 części z ogólnej powierzchni gruntów 2,99 ha, i z tej współwłasności dochód wynosi 3.814,31 zł rocznie. Gospodarstwo skarżącego dotknęła w ubiegłym roku susza, a wysokość strat oceniono na 4.090 zł. Skarżący korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W., który decyzją z lutego 2007 r. (kserokopia w załączeniu) przyznał mu zasiłek celowy w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i żywności. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że trudna sytuacja materialna i rodzinna wnioskodawcy jest spowodowana bezrobociem. Ponadto skarżący wyjaśnił, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Podkreślić należy, że instytucja przyznania prawa pomocy jest rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana w przypadkach wyjątkowych, wobec osób, których sytuacja materialna, bytowa jest trudna. Zawarte w art. 246 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza zaś, że to na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącego, znajdujące potwierdzenie w dokumentach źródłowych uznać należy, że M.Z. nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny. Uzyskiwany przez niego niewielki dochód z gospodarstwa rolnego, fakt posiadania na utrzymaniu trzech synów w wieku szkolnym, brak majątku i oszczędności oraz przyznanie skarżącemu przez MOPS między innymi zasiłków na zakup żywności i potrzeby bieżące powoduje zdaniem Sądu, iż wniosek należy uznać za uzasadniony.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.