Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 385/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lipca 2008 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną S.W.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S.W. na powołaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lipca 2008 r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

W dniu 13 listopada 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Powyższy wyrok wraz z uzasadnieniem zostało prawidłowo doręczony skarżącemu 13 grudnia 2008 r.

W dniu 16 grudnia 2008 r. (data wpływu do Sądu) skarżący wniósł skargę kasacyjną na powyższy wyrok, którą sporządził osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej u.p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 175 § 1 u.p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższego wymogu nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Doręczając skarżącemu odpis wyroku wraz z uzasadnieniem w dniu 13 grudnia 2008 r., Sąd pouczył go o prawie i terminie do złożenia skargi kasacyjnej, a także o tym, że skarga kasacyjna powinna być sporządzone przez uprawniony podmiot.

Skoro pomimo stosownego pouczenia skarga kasacyjna nie została sporządzona przez uprawniony podmiot, to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał ją za niedopuszczalną.

Dlatego też, mając na względzie art. 175 § 1 w związku z art. 178 u.p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.