Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 września 2008 r.
VIII SA/Wa 382/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe z wniosku J.K. o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

J.K. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.

W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła, że wraz z mężem i trójką dzieci utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego oraz wynagrodzenia za pracę męża w łącznej wysokości 1.699 zł brutto. Z uwagi na niepełnosprawność najstarszej córki skarżąca nie może podjąć zatrudnienia. Jako jedyny majątek skarżąca wymieniła dom o powierzchni 80 m-oraz samochód osobowy VW Golf z 1985 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Jednocześnie art. 239 powołanej ustawy określa krąg podmiotów podlegających zwolnieniu od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie z tym przepisem, nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1)

strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach:

a)

z zakresu pomocy i opieki społecznej;

b)

dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej;

c)

dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)

ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)

z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)

z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

2)

prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich,

3)

kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy (...).

W niniejszej sprawie J.K. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Nie budzi zatem wątpliwości fakt, iż sprawa rozstrzygnięta powyższą decyzją należy do kategorii spraw z zakresu pomocy i opieki społecznej, o których mowa w powołanym wyżej art. 239 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy, postępowanie z wniosku skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych należało umorzyć jako bezprzedmiotowe bowiem korzysta ona z ustawowego zwolnienia od tychże kosztów, które ponosi za nią Skarb Państwa.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji