Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
VIII SA/Wa 38/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H.G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od wpisu sądowego w sprawie ze skargi H.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący H.G. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od wpisu sądowego uzasadniając, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, gdyż jedynym źródłem dochodu dwuosobowego gospodarstwa domowego jest emerytura skarżącego i jego żony w łącznej wysokości 2.799 zł. Suma ta według oświadczenia skarżącego w całości jest przeznaczana na utrzymanie i leczenie.

Jako jedyny majątek skarżący wymienił dom o powierzchni 124 m-oraz nieruchomość rolną o powierzchni 10 ha. Oświadczył także, że z gospodarstwa rolnego nie osiąga żadnych dochodów, gdyż część ziemi jest nieużytkowana, a ponad 1 ha został niedawno zalesiony.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie częściowym przysługuje osobie fizycznej gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 245 § 3 p.p.s.a.)

Stosownie do treści art. 252 § 1 p.p.s.a. osoba fizyczna, która ubiega się o przyznanie prawa pomocy, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego jej stanu majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym.

Z kolei art. 255 p.p.s.a. przewiduje, że jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej sytuacji materialnej i możliwości płatniczych, jest ona zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego i dochodów. Dopiero po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią takich dokumentów Sąd może wydać prawidłowe orzeczenie w tym zakresie.

W niniejszej sprawie ten warunek dopuszczalności przyznania prawa pomocy nie został spełniony. H.G. mimo wezwania przez Sąd, pismem z dnia 18 marca 2008 r. (doręczonym w dniu 21 marca 2008 r.) do złożenia w terminie siedmiu dni dokumentów źródłowych, w szczególności wyciągu z rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące, oświadczenia czy ubiegał się o przyznanie w 2007 r. dopłat bezpośrednich z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego, a także wskazania wysokości wydatków na bieżące utrzymanie, dokumentów takich nie przedstawił.

W świetle konstrukcji instytucji prawa pomocy, opisane działanie pozostawało w dobrze pojętym interesie strony skarżącej, ponieważ udokumentowanie sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie prawa pomocy nie spoczywa na Sądzie, ale na podmiocie z takim wnioskiem występującym. Skoro zatem wnioskodawca nie wykazał przesłanek określonych w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to tym samym brak jest podstaw do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono, jak w sentencji.