Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2008 r.
VIII SA/Wa 367/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.G. na decyzję Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

T.G. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności obszarowych.

Pismem z dnia 11 września 2008 r. Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej osobiste podpisanie bądź nadesłanie odpisu skargi.

Pismo to, doręczone skarżącemu w dniu 17 września 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach) zawierało pouczenie, że nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni spowoduje jej odrzucenie.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec nieuzupełnienia braków formalnych skarga podlegała odrzuceniu.