Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686969

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
VIII SA/Wa 359/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302: dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia (...) maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) maja 2019 r., wezwał skarżącego do uiszczenie wpisu sądowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z adnotacji urzędu pocztowego dokonanej na potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej zawierającej odpis tego zarządzenia wynika, że mimo dwukrotnej próby doręczenia tego pisma (pierwsze awizo z (...) maja 2019 r., drugie awizo z (...) czerwca 2019 r.) strona skarżąca nie podjęła tego pisma w terminie do (...) czerwca 2019 r.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że wezwanie do uiszczenia należnego wpisu zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej z dniem 7 czerwca 2019 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w niniejszej sprawie z dniem (...) czerwca 2019 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.