VIII SA/Wa 357/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2698742

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2019 r. VIII SA/Wa 357/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi Z. A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 10 kwietnia 2019 r. Z. A. (dalej: "skarżący") reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: "Sąd"), skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) marca 2019 r. nr (...)

Pismem z 17 maja 2019 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 15 maja 2019 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pełnomocnikowi skarżącego prawidłowo doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi 22 maja 2019 r. Wyznaczony przez Sąd termin do dokonania powyższej czynności upłynął zatem 29 maja 2019 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu stwierdzono, że wpis od skargi nie został uiszczony.

Z tego względu Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.