Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
VIII SA/Wa 348/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.S. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) marca 2008 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić K.S. wpis w kwocie 1016 (jeden tysiąc szesnaście) złotych

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 czerwca 2008 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga K.S. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej.

Pismem z dnia 27 czerwca 2007 r. Sąd zobowiązał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 1.016 zł, pouczając, że czynności należy dokonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu, a wezwanie skutecznie doręczono dorosłemu domownikowi - synowej skarżącego w dniu 7 lipca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach). Ostatni zatem dzień siedmiodniowego terminu upływał w dniu 14 lipca 2008 r.

W dniu 18 lipca 2008 r. skarżący uiścił wymagany wpis od skargi, jednakże zrobił to z uchybieniem zakreślonego terminu. Stosownie do treści art. 85 powołanej ustawy czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Wobec niewykonania przez skarżącego wezwania Sądu, skargę przez niego wniesioną należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy.