Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 września 2008 r.
VIII SA/Wa 344/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.S. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich po wznowieniu postępowania postanawia:

1)

odrzucić skargę J.S.

2)

zwrócić z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieJ.S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej "u.p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 sierpnia 2008 r., wezwał J.S. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że odpis tego zarządzenia został prawidłowo doręczony skarżącemu w dniu 12 sierpnia 2008 r. Wobec powyższego siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 19 sierpnia 2008 r.

Skarżący uiścił tytułem wpisu od skargi kwotę 100 zł w dniu 3 września 2008 r., a więc po upływie zakreślonego przez Sąd terminu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a, Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia. Wpływu na wynik sprawy nie może mieć złożony przez skarżącego 20 sierpnia 2008 r. wniosek o prawo pomocy, gdyż został on złożony po upływie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w punkcie drugim sentencji postanowienia.