Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
VIII SA/Wa 335/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L.I. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L.I. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2008 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi kasacyjnej ponad kwotę 500 zł (pięćset złotych), 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2009 r. L.I. zastępowany przez pełnomocnika wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2009 r. Do skargi załączył urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów postępowania kasacyjnego oraz dowód uiszczenia częściowego wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 500 zł.

W uzasadnieniu wniosku podał, że aktualne dochody w wysokości (...) zł brutto nie pozwalają na pokrycie całości kosztów postępowania kasacyjnego, które wynoszą (...) zł. Jednocześnie oświadczył, że stan zdrowia ((...)) nie pozwala mu na większą efektywność zawodową, a tym samym zwiększenie dochodów. Wyjaśnił, że w kosztach leczenia i bieżącego utrzymania pomaga mu matka, której wiek ((...) lat) i stan zdrowia nie pozwala na zwiększenie pomocy. W części wniosku obejmującej posiadane zasoby skarżący podał, że posiada terminową lokatę w wysokości (...) zł, która jest zablokowana jako zabezpieczenie nierozliczonej transakcji leasingowej, i z której nie może w związku z tym skorzystać. Wnioskodawca wskazał również, że w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym korzystał z częściowego zwolnienia od kosztów.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1-3 p.p.s.a.). Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej (art. 245 § 4 p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W tym miejscu należy podnieść, że postanowieniem z dnia 12 września 2008 r. sygn. akt VIII SO/Wa 7/08 skarżącemu przyznane zostało prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi ponad kwotę (...) zł. Sytuacja materialna i rodzinna skarżącego jest więc znana Sądowi z urzędu, zaś w aktach sprawy znajdują się dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się skarżący powołuje.

Zasadnicze znaczenie dla oceny złożonego wniosku ma fakt, iż wnioskodawca prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, uzyskuje stały jednakże niewielki miesięczny dochód ((...) zł), który w zestawieniu z wysokością należnego wpisu od skargi kasacyjnej ((...) zł) nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania w pełnej wysokości. Ponadto skarżący jest osobą schorowaną, leczy się w (...) w W. Jego stan (...) wpływa na funkcjonowanie i tym samym pracę zawodową (zaświadczenie lekarskie).

W związku z powyższym uznano, że w przedmiotowej sprawie występują przesłanki określone w przepisie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. uzasadniające częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu od skargi kasacyjnej w części przekraczającej kwotę 500 zł, którą skarżący już uiścił.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 powołanej ustawy postanowiono, jak w sentencji.