Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 maja 2007 r.
VIII SA/Wa 333/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 maja 2007 r. sprawy ze skargi R.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lutego 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia podatku rolnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) kwietnia 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga R.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lutego 2007 r., nr (...)

w przedmiocie odmowy umorzenia podatku rolnego.

Zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2007 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu (...) maja 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 8).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy skarżąca została prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, a termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu (...) maja 2007 r. Do chwili obecnej skarżąca nie wykonała zobowiązania sądu z dnia (...) kwietnia 2007 r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.