Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2007 r.
VIII SA/Wa 330/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.C. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowym postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić C.C, z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę (...) zł ((...)) tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

C.C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowym.

Pismem z dnia (...) maja 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od przedmiotowej skargi w wysokości (...) zł pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) maja 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach). Termin do dokonania czynności upływał zatem (...) maja 2007 r.

Tymczasem skarżący uiścił wpis w dniu (...) maja 2007 r., zatem z przekroczeniem zakreślonego terminu.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wobec nieuiszczenia wpisu w wymaganym terminie, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a wymienionej ustawy.