Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 maja 2007 r.
VIII SA/Wa 329/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Andrzej Kuna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) stycznia 2007 r. znak (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: odrzucić skargę M.K.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Pismami Sądu z dnia (...) maja 2007 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego i nadesłania 2 odpisów skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu (...) maja 2007 r. Zatem termin do uzupełnienia braków i uiszczenia wpisu upłynął z dniem (...) maja 2007 r.

W wyznaczonym przez Sąd terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi i nie uzupełnił braków formalnych.

Z tego też względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.