Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2008 r.
VIII SA/Wa 319/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi D.K. na orzeczenie Sadu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w W. z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby postanawia: 1. przyznać D.K. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata 2. zwrócić się do właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznaczenie adwokata dla D.K. zam. (...)

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie oddalił skargę D.K. na decyzję Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w W. w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.

W dniu 26 listopada 2008 r. wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata podając w uzasadnieniu, że z pomocą adwokata chciałby odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z niepracującą żoną i 12 - letnią córką. Źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie skarżącego z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia w wysokości (...) zł netto (załączone zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia). Skarżący wyjaśnił, że jego żona jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy w K., jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Jako jedyny majątek wymienił dom o powierzchni (...).

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Instytucja przyznania prawa pomocy jest zatem rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana przede wszystkim wobec osób bez źródeł stałego dochodu i bez majątku tj. takich, które pozbawione są zupełnie środków do życia lub posiadają środki tak niewielkie, że nie starczają one na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącego stwierdzić należy, że w sprawie zachodzą przesłanki do przyznania mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Jakkolwiek skarżący uzyskuje stały, miesięczny dochód, to podkreślić należy, że jest on niewielki, w przeliczeniu bowiem na jednego członka trzyosobowej rodziny wynosi około (...) zł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że skarżący według oświadczenia nie posiada żadnych oszczędności, przedmiotów wartościowych, ani majątku uznano, że poniesienie kosztów zastępstwa procesowego mogłoby narazić go na uszczerbek w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny.

Z tych też względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.