Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 319/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata Ż. Z. - S. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi D. K. na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w W. z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata Ż. Z. - S. kwotę 120 złotych (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 26,40 złotych (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. K. na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w W. z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.

W dniu 26 listopada 2008 r. wpłynął do Sądu złożony na urzędowym formularzu wniosek D. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 1 grudnia 2008 r., uwzględniając wniosek skarżącego, przyznano mu adwokata.

Wyznaczona w sprawie adwokat Ż. Z. - S. przedłożyła w Sądzie w dniu 18 grudnia 2008 r. opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, wnosząc jednocześnie o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w sytuacji, gdy w drugiej instancji prowadzi sprawę ten sam adwokat, wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1 niniejszego przepisu, nie mniej niż 120 zł. Według pkt 1 § 18 ust. 1 omawianego przepisu, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł.

Mając na uwadze, iż jedyną czynnością podjętą przez ustanowionego z urzędu adwokata występującego w postępowaniu sądowoadministracyjnym w drugiej instancji było sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, a stawka minimalna w przedmiotowej sprawie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1) ppkt c) cyt. rozporządzenia wynosi 240 zł. Kwota należnego adwokatowi wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego wynosi 120 zł, przy czym w myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 26,40 zł.

W związku z powyższym, w myśl art. 250 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.