Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 319/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w W. z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby postanawia

1)

na podstawie art. 195 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie o sygnaturze akt VIII SA/Wa 319/08

2)

przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata Ż. Z. - S. kwotę 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. K. na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w W. z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał na rzecz adwokata Ż. Z. - S. kwotę 120 złotych oraz kwotę 26,40 złotych stanowiącą 22% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W dniu 21 stycznia 2009 r. od powyższego postanowienia pełnomocnik skarżącego wniosła zażalenie, w którym podnosząc zarzut naruszenia przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia. W uzasadnieniu zażalenia pełnomocnik podniosła, iż mając na uwadze literalne brzmienie wskazanego przepisu oraz fakt, iż została ona ustanowiona pełnomocnikiem z urzędu do postępowania przed sądem drugiej instancji, kwota należnego jej wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego winna wynosić 180 złotych (czyli 75% z 240 zł).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - p.p.s.a. (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Według wskazanego przepisu, uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd, który je wydał, jest możliwe wtedy, gdy zażalenie jest "oczywiście uzasadnione". Tak określona podstawa uchylenia wskazuje, że mogą nią być objęte zarówno przyczyny formalne, które zadecydowały o wydaniu zaskarżonego postanowienia, jak i względy merytoryczne. W każdym jednak wypadku istotne jest to, by zasadność zażalenia była "oczywista", to znaczy nie wzbudzająca wątpliwości i zauważalna bez potrzeby dokonywania głębszej analizy zaskarżonego postanowienia (por. postanowienie SN z dnia 20 maja 1999 r., sygn. II UZ 58/99, OSNP 2000, Nr 15, poz. 602). W ocenie Sądu, taki charakter ma zażalenie wniesione na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2009 r.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2) lit. b) cyt. rozporządzenia stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w sytuacji, gdy nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, wynosi 75% stawki minimalnej zawartej w pkt 1 omawianego przepisu.

Mając na uwadze, iż jedyną czynnością podjętą przez ustanowionego z urzędu adwokata występującego w postępowaniu sądowoadministracyjnym w drugiej instancji było sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej a stawka minimalna w przedmiotowej sprawie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1) lit. c) cyt. rozporządzenia wynosi 240 zł, kwota należnego adwokatowi wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego wynosi 180 zł, przy czym w myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 39,60 zł.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze powyższe okoliczności, a w szczególności fakt, iż zażalenie jest "oczywiście uzasadnione", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.