Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920955

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2012 r.
VIII SA/Wa 306/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Kramek po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lutego 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 18 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego. W dniu (...) lipca 2012 r. wpłynął do Sądu wniosek T. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, z którego wynika, że skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem i utrzymuje się z emerytury w wysokości (...) zł. Podała, że cierpi na wiele schorzeń, jej stan zdrowia stale się pogarsza co powoduje konieczność przyjmowania na stałe leków i znaczne na ten cel wydatki. W związku z tym zmuszona była zaciągnąć kredyt. Do wniosku załączyła przekaz pocztowy z ZUS, plik zaświadczeń lekarskich, dokumenty dotyczące umowy o kredyt bankowy.

Zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej jako p.p.s.a. przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W przedmiotowej sprawie skarżąca jest z mocy ustawy zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Warunkiem przyznania stronie prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, jest wykazanie przez nią, że istotnie znajduje się sytuacji uzasadniającej skorzystanie z tej instytucji. Stanowi ona bowiem pomoc państwa dla osób, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie mogą ponieść kosztów postępowania oraz ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Skarżąca jak wynika z akt sprawy wspólnie z mężem, którego emerytury nie ujawniła we wniosku, uzyskuje miesięczny dochód w wysokości (...) zł, przy czym stałe miesięczne wydatki (czynsz, gaz, energia) wynoszą (...) zł. Pozostała kwota (...) zł pozwala na zaspokojenie niezbędnych potrzeb dwuosobowego gospodarstwa domowego, w tym także na pokrycie ewentualnych kosztów ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika tym bardziej, że skarżąca nie ma obowiązku ponoszenia żadnych innych kosztów związanych ze swoim udziałem w sprawie. Skarżąca nie wykazała, aby znajdowała się w sytuacji materialnej wskazującej na konieczność "przerzucenia" kosztów ustanowienia adwokata na Skarb Państwa.

Z wymienionych wyżej względów na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.