Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2008 r.
VIII SA/Wa 297/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 stycznia 2008 r. r. (data nadania w urzędzie pocztowym) S. B. wniósł, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2007 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Przesyłka pocztowa dwukrotnie awizowana na adres podany przez skarżącego, z uwagi na adnotację poczty "mieszkanie zamknięte", została uznana za doręczoną w sposób prawidłowy w dniu 9 sierpnia 2007 r. (tak: postanowienie NSA z dnia 17 lipca 2008 r., II OZ 762/08).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wynika, iż sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Skarga S. B. została wniesiona po terminie. Z akt sprawy wynika, iż zaskarżona decyzja organu odwoławczego, zawierające prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi, została skutecznie doręczona w sposób zastępczy w dniu 9 sierpnia 2007 r. Skarżący dopiero w dniu 14 stycznia 2008 r. złożył skargę na powyższe orzeczenie. Termin do wniesienia skargi upłynął zaś skarżącemu w dniu 10 września 2007 r.

Ze względu na powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w postanowieniu.