Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852075

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lipca 2014 r.
VIII SA/Wa 287/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sędziowie WSA: Artur Kot, Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2014 r. sprawy ze skargi D. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.