Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920954

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2012 r.
VIII SA/Wa 26/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K., S. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę kasacyjną S. K.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. K. i S. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia złożyła B. K.

W dniu (...) czerwca 2012 r. (data nadania w placówce pocztowej) skarżący B. K. i S. K. reprezentowani przez fachowego pełnomocnika wnieśli skargę kasacyjną od ww. wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z treści powołanego przepisu wyraźnie wynika, iż warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest uprzednie doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Warunek ten podyktowany jest wymogiem oparcia skargi kasacyjnej na konkretnych podstawach (art. 174 p.p.s.a.), którymi Naczelny Sąd Administracyjny jest związany przy rozpoznaniu sprawy. Należy także mieć na uwadze, iż termin do wniesienia skargi kasacyjnej uzależniony jest od daty doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Nadto zgodnie z art. 175 § p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, bądź też inny podmiot, wskazany w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący S. K. wnoszący skargę kasacyjną nie wnioskował o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. W tej sytuacji, skargę kasacyjną ww. osoby należy uznać za niedopuszczalną.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.