VIII SA/Wa 242/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VIII SA/Wa 242/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757327

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2015 r. VIII SA/Wa 242/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na postanowienie (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) stycznia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie wydania opinii o osobie wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądzić od (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji na rzecz Z. S.kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2015 r. Z. S. (dalej: "skarżący") wniósł skargę na postanowienie (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w R. (dalej: "organ") z dnia (...) stycznia 2015 r. znak: I.dz. (...) w przedmiocie wydania opinii o osobie wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Wyjaśnił, iż skorzystał z trybu autokontroli wskazanego w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") i postanowieniem uchylił własne postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w C. Dlatego też organ stwierdził, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe, stąd jego wniosek o umorzenie uznać można za zasadny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W przedmiotowej sprawie po wniesieniu skargi organ wyeliminował z obrotu prawnego zaskarżone postanowienie z dnia (...) stycznia 2015 r. znak: (...) oraz poprzedzające je postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w C. znak: (...), jednocześnie stwierdzając, że Z. S. jako pracownik ochrony ma nienaganną opinię (por. postanowienie organu z dnia (...) marca 2015 r. znak: (...) k. 153 akt administracyjnych). W związku z powyższym organ uwzględnił tym samym w całości żądanie skargi. Wobec powyższego dalsze prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego w rozpatrywanej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie (poza wypadkami wskazanymi w pkt 1 i 2 powołanego artykułu) z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., postanowił jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O kosztach sądowych w kwocie 240 zł obejmujących koszty zastępstwa procesowego w kwocie 240 zł Sąd orzekł na podstawie art. 209, art. 201 § 1 oraz art. 205 § 2 p.p.s.a. w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461) - pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.