VIII SA/Wa 223/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2664982

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. VIII SA/Wa 223/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi (...) Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwotę (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2019 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) stwierdziło niedopuszczalność odwołania Dyrektora ds. Lecznictwa (...) Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w (...)- Pana T. S. od decyzji z dnia (...) czerwca 2015 r. Nr (...), wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta (...) przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w (...) określającej dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska z terenu (...) Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. ul. (...) w (...).

(...) Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o. pismem z (...) stycznia 2019 r. wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania z dnia (...) lipca 2015 r., poprzez podpisanie odwołania przez drugiego członka zarządu. Do wniosku zostało dołączone odwołanie prawidłowo podpisane przez dwóch członków zarządu.

Jednocześnie (...) Szpital Specjalistyczny złożył skargę pismem z dnia (...) lutego 2019 r. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2019 r. Nr (...), domagając się jego uchylenia i zasądzenia kosztów postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Wobec uzupełnienia braków odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia (...) marca 2019 r., nr (...), działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 września 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm., dalej p.p.s.a.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi (...) Szpitala Specjalistycznego, na postanowienie Kolegium z dnia (...) stycznia 2019 r. stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji z dnia (...) czerwca 2015 r. znak: (...), wydanej przez Prezydenta Miasta (...) określającej dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska z terenu (...) Szpitala Specjalistycznego Spółka z o.o., postanowiło uchylić wyżej opisane postanowienie Kolegium.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę, Kolegium stwierdziło, iż Szpital dopełnił obowiązków złożenia w zakreślonym terminie braku odwołania, natomiast fakt nie przekazania do Kolegium uzupełnionego braku odwołania był powodem oczywistej omyłki pracownika Szpitala.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w § 1 pkt 1 i 2.

Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe "z innych przyczyn", gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku, przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. w ramach tzw. autokontroli. Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu, co czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że kwestionowane w skardze postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) stycznia 2019 r. Nr (...) zostało wyeliminowane z obrotu prawnego przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a.

W tej sytuacji zasadnym było umorzenie postępowania sądowego, gdyż w następstwie wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego postanowienia dalsze postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w punkcie 1 postanowienia. O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

Na koszty te składa się wynagrodzenie reprezentującego skarżącego radcę prawnego w kwocie (...) zł, obliczone na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 tj.), wpis sądowy od skargi w wysokości (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.