VIII SA/Wa 192/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2498628

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. VIII SA/Wa 192/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła -Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2018 r. po rozpoznaniu wniosku E. G. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi E. G. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) listopada 2017 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: przyznać E. G. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 marca 2018 r. skarżąca E. G. wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych. Przy piśmie z dnia 5 kwietnia 2018 r. przesłano wnioskodawczyni formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy PPF, celem jego wypełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W dniu 2 maja 2018 r. do Sądu wpłynął uzupełniony formularz wniosku PPF. Wnioskodawczyni wprawdzie w punkcie 4 formularza nie zakreśliła o co wnosi we wniosku, jednak w powyższym piśmie wskazała, że wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację materialną, w takim też zakresie rozpoznano wniosek. Do wniosku załączyła m.in. kopię faktur za ponoszone lekarstwa i leczenie, kopię rachunków dotyczących utrzymania domu, kopię potwierdzenia otrzymywanych świadczeń przez skarżącą i jej małżonka w miesiącu kwietniu 2018 r.

Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem. Wspólnie utrzymują się z dochodów w wysokości (...) złotych miesięcznie. Na kwotę tą składa się dochód wnioskodawczyni uzyskiwanych z tytułu emerytury w wysokości (...) złotych i renta małżonka w wysokości (...) złotych.

Wnioskodawczyni podała, że posiada dom o pow. (...) m2, który otrzymała drodze darowizny od matki, działkę orną o pow. (...) ha, VI klasy, (...) nieużytki i grunty leśne o pow. (...) i (...) ha. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności pieniężnych, papierów wartościowych, wierzytelności ani przedmiotów wartościowych o wartości powyżej (...) złotych.

Do ponoszonych miesięcznie wydatków wnioskodawczyni zaliczyła: opłatę za energię elektryczną średnio miesięcznie ok. (...) złotych, opłatę za gaz (...) złotych, opłatę za wodę ok. (...) złotych, śmieci (...) złotych, podatek (...) złotych, telefony (...) złotych, wydatki na lekarstwa męża średnio (...) złotych, wizyty lekarskie męża - (...) złotych, kredyt (...) złotych.

Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, że z dniem 28 lutego 2018 r. otrzymała świadczenie emerytalne w kwocie (...) złotych. Mąż otrzymuje rentę w wysokości (...) złotych. Wskazała, że uzyskiwane dochody pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Oświadczyła, że pomaga im rodzina.

W tym stanie faktycznym zważono co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasady odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 p.p.s.a. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

Biorąc pod uwagę sytuację materialną wnioskodawczyni przedstawioną w złożonym wniosku uznano, iż wykazała w nim, że spełnia ustawowe przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem utrzymują się z niewielkich dochodów z tytułu emerytur i renty w wysokości (...) złotych miesięcznie oraz przy pomocy rodziny. Wnioskodawczyni wskazała na problemy zdrowotne małżonka, które wiążą się z wydatkami na leczenie i lekarstwa.

Przyjąć zatem należy, że wnioskodawczyni nie ma możliwości poczynienia oszczędności celem ich przeznaczenia na pokrycie kosztów sądowych niniejszego postępowania. Stwierdzono zatem, że sytuacja materialna wnioskodawczyni w jakiej się znajduje, nie pozwala jej na ponoszenie kosztów sądowych bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu dla siebie i małżonka.

Z powyższych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.