VIII Pz 27/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3095470

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2020 r. VIII Pz 27/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia Teresa Kalinka.

Sędziowie: Grażyna Łazowska.

Anna Capik-Pater (del.)

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2020 w G. sprawy Spółki (...) Spółki Akcyjnej siedzibą w B. przeciwko Z. P. o zwrot kosztów w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 27 sierpnia 2020 r. sygn. akt IV P 202/20 postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odsetek ustawowych za opóźnienie oraz w zakresie żądania kosztów procesu i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

(-) del. Anna Capik-Pater (-) Teresa Kalinka (-) Grażyna Łazowska Sędzia Przewodnicząca Sędzia

Uzasadnienie faktyczne

Powódka, Spółka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniosła o zasądzenie od pozwanego Z. P. kwoty 1800 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 maja 2017 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł uiszczonej tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. W odpowiedzi na pozew pozwana domagała się oddalenia powództwa w całości.

W związku z uiszczeniem należności przez pozwanego powódka cofnęła pozew w zakresie uiszczonej kwoty 1800 zł bez zrzeczenia się roszczenia, wskazując, że uiszczona kwota została zaliczona zgodnie z dyspozycją wyrażoną w przelewie na poczet należności głównej.

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w sprawie o zwrot kosztów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników umorzył postępowanie w sprawie.

Powyższe postanowienie zaskarżyła w całości powódka zarzucając mu naruszenie art. 355 k.p.c. poprzez wadliwe przyjęcie, że w sprawie zostały spełnione przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania w sprawie w całości, podczas, gdy pomimo cofnięcia pozwu co do kwoty 1800 zł podtrzymywała wniosek o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie licznych od kwoty 1800 zł za okres od dnia 25 maja 2017 r. do dnia zapłaty oraz żądanie zasądzenia kosztów procesu.

Żaląca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. lub o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez umorzenie postępowania w sprawie jedynie w zakresie kwoty 1800 zł wraz z przystąpieniem do wyrokowania w zakresie żądania zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki odsetek ustawowych za opóźnienie od wskazanej kwoty za okres od dnia 25 maja 2017 r. do dnia zapłaty, a także zasądzenia kosztów procesu, oraz kosztów postępowania zażaleniowego.

W odpowiedzi na żalenie pozwany wniósł o jego oddalenie wskazując, ze nigdy nie uchylał się od spłaty swoich zobowiązać wobec Spółki. Pozwany podkreślił, że dopiero kiedy otrzymał pismo z Sądu w Tarnowskich Górach dowiedział się z jakiego tytułu i na czyje konto ma wpłacić żądaną kwotę.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 355 k.p.c. Sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Oświadczenie powoda o cofnięciu dotyczyło jedynie należności głównej, bez odsetek ustawowych za opóźnienie i kosztów procesu. Rację ma zatem żaląca, która podnosi, że umorzenie postępowania w szerszym zakresie było niedopuszczalne.

Postanowienia podlega uchyleniu w świetle przepisu art. 386 § 3 i 4 k.p.c., z tego względu, iż nie rozpoznano istoty sporu. Umorzono bowiem postępowanie w części, której cofnięcie pozwu nie obejmowało.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy, zgodnie z art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł, jak na wstępie pozostawiając Sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

Zgodnie bowiem z art. 108 § 1 k.p.c. sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.

W świetle powyższego, rozstrzygnięcie o kosztach następuje dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Za niedopuszczalne uważa się więc orzekanie o kosztach procesu wcześniej, ponieważ rozstrzygnięcie o kosztach ma charakter akcesoryjny w stosunku do głównego przedmiotu postępowania (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2012-05-10, I ACz 708/12, LEX nr 1171393, postanowienie SN z 2012-04-04, I CZ 32/12 LEX nr 1170212).

(-) del. Anna Capik-Pater (-) Teresa Kalinka (-) Grażyna Łazowska Sędzia Przewodnicząca Sędzia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.