Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2666042

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 21 stycznia 2019 r.
VIII Pa 172/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Iwona Matyjas.

Sędziowie SO: Monika Pawłowska-Radzimierska (spr.)., Jacek Chrostek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ustalenie nieważności oświadczenia woli, wynagrodzenie za pracę, odprawę pośmiertną, rekompensatę z pakietu socjalnego na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie sygn. akt X P 159/16

1. oddala apelację;

2. nie obciąża powoda kosztami procesu za II instancję;

3. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz adwokata O. M. kwotę 3394,80 zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) tytułem niepłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu za II instancję.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.