Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2666012

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 29 stycznia 2019 r.
VIII Pa 124/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Lisowska.

Sędziowie SO: Iwona Matyjas., Agnieszka Gocek (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. C. i J. W. przeciwko (...) Centrum Medycznemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o odprawę pieniężną na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach IV Wydziału Pracy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sygn. akt IV P 202/17

1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) podpunkt 1 (jeden) w ten sposób, że w miejsce zasądzonej kwoty 1152,00 złotych (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote) zasądza kwotę 864,00 złote (osiemset sześćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,

2. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) podpunkt 2 (dwa) w ten sposób, że w miejsce zasądzonej kwoty 1224,00 złotych (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote) zasądza kwotę 918,00 złotych (dziewięćset osiemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,

3. oddala apelację w pozostałym zakresie,

4. zasądza od (...) Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz B. C. i J. W. kwoty po 675,00 złotych (sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.